ખેડૂતોની નવી લાભાર્થી યાદી 2023 જુઓ

Dot

યાદીમાં નામ હશે તો ખેડૂતોને 2000 રૂપિયા મળશે.

Dot

ખેડૂતોને વાર્ષિક રૂ. 6000 ની આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે.

Dot

ખેડૂતોને તેમના બેંક ખાતામાં સીધી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.

Dot

આ સીધી નાણાકીય મદદ તે ખેડૂત પરિવારોને આપવામાં આવે છે

Dot

આ યોજના હેઠળ રાજ્ય સરકારો દ્વારા જરૂરિયાતમંદ ખેડૂતોની ઓળખ કરવામાં આવે છે.

Dot

નવી લાભાર્થી યાદી જુઓ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ.

Dot

તમારું નામ લિસ્ટમાં ચેક કરવા