આજ ના ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ | Unjha APMC Rate

Unjha APMC Rate

આજ ના ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

(20 Kg Rates)

08/03/2021

ક્રમઅનાજનીચો ભાવઉચો ભાવ
1જીરુ22003051
2વરિયાળી11003200
3ઇસબગુલ22252586
4રાયડો6951153
5મેથી11751225
6સુવા874900
7અજમો23803030
8તલ14811485
9ધાણા9002101

मेरे प्यारे किसान भाइयो आपका स्वागत हे 

Unjha APMC

Unjha Mandi Bhav , Unjha APMC Today Rates Unjha Market Yard Price Today , Market Yard na Bhav , Contact Number , Ganj Bazar Bhav , price list latest , jeera bhav today

उंझा मंडी भाव, Unjha APMC Rate की जानकारी प्रतिदिन उपलब्ध होंगी। दूसरे मंडियों के भाव भी इस वेबसाइट पर देख सकते हो.


ऊँझा मार्किट यार्ड में जीरा मंडी भाव, गेहूं का रेट आज का 2020, unjha mandi jeera rate sarso ka bhav today, इसबगोल भाव, धनिया मंडी भाव , soyabean mandi rate, Mandi bhav gujarat, unjha mandi bhav today, til mandi bhav, bajra mandi rate, और तिल का भाव की बोली लगती है।

फसलें
Jeera (Cumin) 
Sauff (Fennel) (Variali) 
Isabgul, White 
Sarsav,Yellow
Raido (Mustard) 
Castor Seed 
Groundnut 
Till, Seasame 
Asalio,Red
Fenugreek, Yellow 
Ajmo – Ajwain Seed 
Suwa – Dill Seed 
Coriander Seed 
Kalingdabij 

There is a temple dedicated to Hindu Goddess Umiya. Umiya is considered as a clan deity of the Kadva Patidar community. This temple located in the center of the town is a place of pilgrimage. Other major temples include the Baloj Mata temple near the bus station. There is a Dwarkadhishji Temple of Pushtimarg Vaishnava tradition located in Nava Mahad, near Brahman Chora

Unjha APMC

Unjha is known as the biggest spices and cumin seed market of Asia and one of the biggest regulated markets throughout India

Cumin seeds, known as ‘jeera‘ in Hindi is one of the main spices of garam masala and curry powders. Fennel on the other hand is known as ‘saunf’ in Hindi and is used as rubs for a number of dishes. … Cumin is especially popular for its aroma and medicinal properties

Cumin seeds are used as a spice for their distinctive flavour and aroma. In India, cumin has been used for millennia as a traditional ingredient of innumerable kormas, masalas, soups and other spiced gravies.Cumin seeds have an aromatic odour and bitter taste. It is used as a condiment, and is an ingredient in curry powders, seasonings of breads, cakes and cheese.

Cumin can be used ground or as whole seeds. It adds an earthy and warm feeling to food, making it a staple in certain stews and soups, as well as spiced gravies.It is also used as an ingredient in some pickles and pastries. It is globally popular and an essential flavouring in many cuisines, particularly South Asian, Northern African and Latin American cuisines. In Sanskrit, cumin is known as jiraka. Jira means “that which helps digestion”. In medicine, it is used as a stimulant, carminative, stomachic and astringent.

Contact Of Unjha Mandi

AddressAGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, UNJHA,
Ganjbazar,UNJHA ( N. GUJARAT ) Pin-384170,
Chairman Shree Dineshbhai Patel,
SecretaryShree Vishnubhai Patel.
Contact+(91)-(2767) 252508, 253608, 253979
Fax+(91)-(2767) 254308
Emailcontact@apmcunjha.com

In India it is ma inly grown as rabi crop mainly in Gujarat and Rajasthan It is sown in Oct to November and harvested in Feb and Mar. India is the single largest producer as well as consumer of jeera in the world accounting for about 70% of world production. Other important producers of jeera are Syria, Iran, Turkey.

Shahi jeera (Kala Jeera), also known as ‘Black Caraway Seed’, is native to northern India and Central Asia. It is longer, thinner and much darker than regular cumin seeds and has earthy notes of cumin but milder and sweeter.

Promotes Healthy Hair: “Jeera water contains many nutrients that are great for your hair, and help nourish the roots of your hair. It combats hair thinning and hair loss,” adds Dr. Roshni. It has protein, fat, water and carbohydrates that promote proper hair growth and helps replenish them from the roots

Unjha APMC Rate