ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા બનાવવાની યોજના | Tapak Sinchai Yojana | ikhedut Portal | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ

Tapak Sinchai Yojana | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ | ખેડૂતલક્ષી યોજના 2021 | ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા બનાવવાની યોજના | Gujarat ikhedut Portal Registration | ikhedut Online | Application Status, Print | ખેડૂત લક્ષી યોજના લિસ્ટ

ikhedut Portal યોજનાનો હેતુ

યોજનાનું નામ ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા બનાવવાની યોજના 2021
યોજનાનો ઉદ્દેશ ખેડૂતોને પાક ઉત્પાદન વધારવા માટે તથા પાણી બચાવવા માટે ડ્રીપ ઈરીગેશન અપનાવે તે હેતુ
લાભાર્થી ગુજરાતના ખેડૂતો માટે
વેબસાઈટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/  
અરજી કેવી રીતે કરવી Click કરો.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30/09/2021

ikhedut Portal સહાયની પાત્રતા

ikhedut પર વિવિધ યોજનાઓના ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. ખેડૂતોને લગતી વિવિધ યોજનાઓ માટે અલગ અલગ પાત્રતા નક્કી કરેલી છે.

➤ખેડૂત ગુજરાત રાજ્યનો હોવો જોઈએ.

➤ખેડૂતોને ડ્રીપ ઇરીગેશન યોજના માટે નો લાભ ફક્ત એક જ વાર મળશે.

➤લાભાર્થી ખેડૂત જમીન રેકોર્ડરેકોર્ડ ધરાવતા હોય તો તેમને લાભ મળે.

ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા બનાવવાની શરતો

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા ikhedut Portal ડ્રીપ ઇરીગેશન Yojana માટે શરતો નક્કી કરેલ છે. ડ્રીપ ઇરીગેશન યોજનાની સહાય મેળવવા માટે આ શરતોનું પાલન કરવાનું રહેશે.

ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા બનાવવાની સહાય ધોરણ

અનુસૂચિત જાતિ અને
અનુસૂચિત જન જાતિના ખેડૂતોમાટે
ખેડૂતોને યુનિટ કોસ્ટ 1.00 લાખ ખર્ચના 75 ટકા મુજબ
મહત્તમ રૂ. 75000/- ની મર્યાદામાં સહાય
સામાન્ય અને અન્ય ખેડૂતોમાટે સામાન્ય ખેડૂતોને યુનિટ કોસ્ટ 1.00 લાખ ખર્ચના 50 ટકા મુજબ
મહત્તમ રૂ. 50000/- ની મર્યાદામાં સહાય

ikhedut Portal સહાય માટેના ડોક્યુમેન્‍ટ

ikhedut Portal દ્વારા  વિવિધ સરકારી યોજનાઓના ઓનલાઇન અરજીઓ સ્વીકારવાનું ચાલુ છે. જેમાં આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર આ યોજનાની અરજી માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ ખેડૂતભાઈઓ ને જોઈશે.

➤આધાર કાર્ડની નકલ

➤બેંક ખાતાની નકલ

➤7/12, 8 અ ની નકલ

➤રેશનકાર્ડ ની નકલ

➤મોબાઈલ નંબર

How to Apply Tapak Sinchai Yojana ikhedut Portal

ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતભાઈઓ ikhedut Portal પરથી Online Arji કરવાની રહેશે. અરજદાર ખેડૂતોએ ગ્રામ પંચાયતમાંથી or તાલુકા કચેરીમાંથી or કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે ઓનલાઈન Arji ikhedut Portal પર કરી શકે છે

ખેડૂતભાઈઓ સૌપ્રથમ Google  માં ikhedut ટાઈપ કરવાનું રહેશે.

➤જ્યાં પ્રથમ https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ પર જવું.

➤iKhedut ખોલ્યા બાદ યોજના પર ક્લિક કરવી.

➤યોજના પર Click કર્યા બાદ ક્રમ-3 પર આવેલી બાગાયતી યોજનાઓ ખોલવી.

બાગાયતી યોજનાઓ Open કર્યા જ્યાં ક્રમ નંબર-23 ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા બનાવવાની યોજના ઉપર ક્લિક કરવું. 

➤જેમાં ડ્રીપ ઈરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા બનાવવાની માં અરજી કરો તેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે.

➤તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ Registration કરેલ હોય તો હા અને નથી કર્યું તો ના કરી આગળ વધવા ક્લિક કરવી. 

ખેડૂતભાઈ રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો Aadhar Card  અને Mobile Number નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કર્યા પછી OTP મેળવવા ઓનલાઈન ક્લિક કરવી. 

➤ખેડૂતે સંપૂર્ણ માહિતી ચોક્કસાઈપૂર્વક ભર્યા બાદ Application Save કરવી.

➤ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવી. અરજી કન્‍ફર્મ થયા પછી ઓનલાઈન અરજી નંબરમાં કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં.

➤ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

ઓનલાઈન અરજીની છેલ્લી તારીખ

ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા બનાવવાની યોજના નો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતભાઈઓ તારીખ – 30/09/2021 સુધી કોઈપણ જગ્યાએથી Online કરવાની રહેશે.

ikhedut Application Status Check And Application Print

ખેડૂતભાઈઓ પોતાની જાતે ikhedut Portal પર થી ikhedut Application Status Check તથા ikhedut Application Print કઢાવી શકે છે. નીચેની લિંક દ્વારા સરળતાથી જાણી શકાશે.

 

એપ્લિકેશન સ્ટેટસ જાણવા માટે Click કરો
એપ્લિકેશનની પ્રિન્‍ટ માટે Click કરો
Home Click કરો