શું તમારા એકાઉન્ટમાં પીએમ કિસાન યોજનાના રૂ.2000 જમા થયા નથી?, તો અહિં કોલ કરો.

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં પીએમ કિસાન યોજનાનો 13મો હપ્તો બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ઘણા ખેડૂતોને તેમના નાણાં …

Read more