ખેડૂતોની નવી લાભાર્થી યાદી 2023 જુઓ : યાદીમાં નામ હશે તો ખેડૂતોને 2000 રૂપિયા મળશે.

PM-કિસાન સન્માન નિધિ : પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM-કિસાન સન્માન નિધિ) એ ભારત સરકારની એક યોજના છે, જેમાં …

Read more

close