પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ લિંક થયું કે નહીં તે ચેક કરો નહિં તો રૂ. 10 હજાર સુધીની પેનલ્ટી ભરવી પડશે

પાન કાર્ડ સાથે આધાર લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ 31મી માર્ચ 2023 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. જે પણ કોઈ નું …

Read more

close