બીટી કપાસનાં બિયારણના ભાવમાં વધારો જોવો શું ભાવ છે બિયારણ નો અહીંથી

આ વર્ષે બીટી કપાસનાં બિયારણનો ભાવ આવી ગયો છે આપણાં ગુજરાતમાં મુખ્ય પાકોની યાદીમાં જો કોઈ પાક ટોચ …

Read more

close