આ રીતે ઘેર બેઠા મોબાઈલથી કરી નાંખો e-KYC, નહીંતર બંધ થઈ જશે 2000નો હપ્તો : 28 ફ્રેબુઆરી પહેલાં ફરજિયાત ઈ- કેવાયસી કરવું પડશે.

દેશમાં ખેડૂતોના લાભ માટે સરકાર દ્વારા ઘણા પગલા લેવામાં આવ્યા છે. સરકાર ખેડૂતોના હિતમાં અનેક યોજનાઓ પણ ચલાવી …

Read more