સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના | Smart Hand Tool Kit Yojana | ikhedut Portal | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ

Smart Hand Tool Kit Yojana | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ | ખેડૂતલક્ષી યોજના 2021 | સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના | Gujarat ikhedut Portal Registration | ikhedut Online | Application Status, Print | ખેડૂત લક્ષી યોજના લિસ્ટ

ikhedut Portal યોજનાનો હેતુ

યોજનાનું નામ સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના
યોજનાનો ઉદ્દેશ ખેડૂતોને પાક ઉત્પાદન વધારવા માટે 
લાભાર્થી ગુજરાતના ખેડૂતો માટે
વેબસાઈટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/  
અરજી કેવી રીતે કરવી Click કરો.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 04/10/2021
ikhedut Portal સહાયની પાત્રતા

ikhedut પર વિવિધ યોજનાઓના ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. ખેડૂતોને લગતી વિવિધ યોજનાઓ માટે અલગ અલગ પાત્રતા નક્કી કરેલી છે.

➤ખેડૂત ગુજરાત રાજ્યનો હોવો જોઈએ.

➤ખેડૂતોને સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના માટે નો લાભ ફક્ત એક જ વાર મળશે.

➤લાભાર્થી ખેડૂત જમીન રેકોર્ડરેકોર્ડ ધરાવતા હોય તો તેમને લાભ મળે.

Smart Hand Tools Kit List ikhedut Portal
1. સાઈન્‍થ 9. સુગર કેન બડ કટર
2. સીડ ડીબલર 10. પેડી પેડલ થ્રેસર
3. વ્હીલ હો (સિંગલ વ્હીલ) 11. કોઈતા સાધન
4. ઓટોમેટિક ઓરણી (એક હાર) 12. પુનિંગ શો સાધન
5. વ્હીલ બરો 13. અનવિલટ્રી બ્રાન્‍ચ લુચર
6. ફ્રૂટ કેચર (વેડો) 14. એડજસ્ટેબલ ટ્રી લુપર
7. સી કટર 15 વ્હીલહો કીટસ સાથે
8. વેજીટેબલ પ્લાન્‍ટર 16. મેન્‍યુઅલ પેડી સીડર
9. પેડી વિડર 18. કોઈતા

સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજનાની શરતો

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા ikhedut Portal સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના Yojana માટે શરતો નક્કી કરેલ છે. સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજનાની સહાય મેળવવા માટે આ શરતોનું પાલન કરવાનું રહેશે.

સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના ની સહાય ધોરણ
ખેતમજુરો અને સીમાન્‍ત ખેડૂતોને સ્માર્ટ હેન્‍ડ ટુલ્સ કીટ યોજના ગુજરાત રાજ્યના આવા લાભાર્થીઓને સાધન સહાયના 90% અથવા રૂપિયા 10,000 (દશ હજાર) આ બન્નેમાંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર થશે.

ikhedut Portal સહાય માટેના ડોક્યુમેન્‍ટ

ikhedut Portal દ્વારા  વિવિધ સરકારી યોજનાઓના ઓનલાઇન અરજીઓ સ્વીકારવાનું ચાલુ છે. જેમાં આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના ની અરજી માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ ખેડૂતભાઈઓ ને જોઈશે.

➤આધાર કાર્ડની નકલ

➤બેંક ખાતાની નકલ

➤7/12, 8 અ ની નકલ

➤રેશનકાર્ડ ની નકલ

➤મોબાઈલ નંબર

How to Apply Smart Hand Tool Kit Yojana ikhedut Portal
સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના માટે યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતભાઈઓ ikhedut Portal પરથી Online Arji કરવાની રહેશે. અરજદાર ખેડૂતોએ ગ્રામ પંચાયતમાંથી or તાલુકા કચેરીમાંથી or કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે ઓનલાઈન Arji ikhedut Portal પર કરી શકે છે

ખેડૂતભાઈઓ સૌપ્રથમ Google  માં ikhedut ટાઈપ કરવાનું રહેશે.

➤જ્યાં પ્રથમ https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ પર જવું.

➤iKhedut ખોલ્યા બાદ યોજના પર ક્લિક કરવી.

➤યોજના પર Click કર્યા બાદ ક્રમ-01 પર આવેલી ખેતીવાડી ની યોજનાઓ ખોલવી.

ખેતીવાડી ની યોજનાઓ Open કર્યા જ્યાં ક્રમ નંબર-04 સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના ઉપર ક્લિક કરવું. 

➤જેમાં સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના માં અરજી કરો તેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે.
➤તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ Registration કરેલ હોય તો હા અને નથી કર્યું તો ના કરી આગળ વધવા ક્લિક કરવી. 

ખેડૂતભાઈ રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો Aadhar Card  અને Mobile Number નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કર્યા પછી OTP મેળવવા ઓનલાઈન ક્લિક કરવી. 

➤ખેડૂતે સંપૂર્ણ માહિતી ચોક્કસાઈપૂર્વક ભર્યા બાદ Application Save કરવી.

➤ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવી. અરજી કન્‍ફર્મ થયા પછી ઓનલાઈન અરજી નંબરમાં કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં.

➤ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.
ઓનલાઈન અરજીની છેલ્લી તારીખ

સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના નો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતભાઈઓ તારીખ – 04/10/2021 સુધી કોઈપણ જગ્યાએથી Online કરવાની રહેશે.

ikhedut Application Status Check And Application Print

ખેડૂતભાઈઓ પોતાની જાતે ikhedut Portal પર થી ikhedut Application Status Check તથા ikhedut Application Print કઢાવી શકે છે. નીચેની લિંક દ્વારા સરળતાથી જાણી શકાશે.

એપ્લિકેશન સ્ટેટસ જાણવા માટે Click કરો
એપ્લિકેશનની પ્રિન્‍ટ માટે Click કરો
Home Click કરો