સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ | Saurashtra Marketing Yard Bajar Bhav

👆 રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ👆

👆 ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ👆

👆 જામનગર માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ 👆

👆 અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ 👆

👆 જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ 👆

Hello Dosto, aa Website ma apne Gujarat marketing yard na bajar bhav vishe ane badhi Janasi ane shakbhaji na bazar bhav janva malse ane jo Saurashtra marketing yard na bajar bhav ni vaat kri to APMC jamnagar market yard bajar bhav, APMC morbi market yard bajar bhav, APMC patdi market yard bajar bhav, APMC talaja market yard bajar bhav, APMC botad market yard bajar bhav, APMC kodinar market yard bajar bhav, APMC amreli market yard na bajar bhav, APMC mahuva market yard bajar bhav, APMC visavadar market yard bajar bhav, APMC porbandar market yard bajar bhav, APMC savarkundla market yard bajar bhav, APMC jasdan market yard bajar bhav, APMC kalavad market yard bajar bhav, APMC dolasa market yard bajar bhav, APMC vadhvan market yard bajar bhav, APMC babra market yard bajar bhav, APMC gondal market yard bajar bhav, APMC halvad market yard bajar bhav, APMC jungadh market yard bajar bhav, APMC rajkot market yard bajar bhav, APMC bhavnagar market yard bajar bhav, APMC dhrol market yard bajar bhav, APMC jamjodhpur market yard bajar bhav, APMC jamkhambhaliya market yard bajar bhav, APMC talala gir market yard bajar bhav, APMC Wankaner market yard bajar bhav, APMC jetpur market yard bajar bhav, APMC veraval market yard bajar bhav, APMC gondal vegetable market yard bajar bhav, APMC gondal fruit market yard bajar bhav janva malse jethi mane aasha chhe ke gujarat APMC market rates yard bajar bhav ni Aa post tamne gamshe.

The Saurashtra State was originally named the United State of Kathiawar. It was formed on 15 February 1948, out of approximately 200 large and small Princely States of the colonial Baroda, Western India and Gujarat States Agency of the British raj territory under direct colonial rule

On 1 November 1956, Saurashtra was merged into Bombay state. In 1960 Bombay state was divided along linguistic lines into the new states of Gujarat and Maharashtra. The territory of Saurashtra, including Junagadh and all of Sorath, became part of the state of Gujarat.

Saurashtra is famous for its diverse dynamics because the region can be seen rocking back and forth from the city’s hustle-bustle life to the village’s quiet life. The peninsula is home to some famous sacred temples atop the hills, fabulous architectural sites, gorgeous beaches, and a notable wildlife sanctuary

Saurashtrians are originally Gauda Brahmins and belong to Pancha-Gauda Brahmins. After their southward migration they have been called as Saurashtra Brahmins. They had their original homes in present-day Gujarat and migrated to South India over a millennium ago.