ડ્રોન થી જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ પર 90 ટકા સહાય જાણો અરજી કેવી રીતે કરવી ? | Kisan Dron Yojana 2022

ગુજરાત સરકાર દ્રારા રાજ્યના પ્રગતિશીલ ખેડૂતોને ખેતીમાં Dron છટકાવ કરવા માટે સહાય પુરી પાડવામાં આવે છે. કૃષિ શ્રેત્રમાં અધટન ડ્રોન ટેકનોલોજી ના ઉપયોગથી છટકાવની સેવા જો ખેડૂત ડ્રોન થી કોઈ દવાનો છટકાવ કરવા માંગે છે તો તેને ગુજરાત સરકાર દ્રારા સહાય ચૂકવવામાં આવે છે.

તેથી Ikhedut Portal પર ચાલતી ખેતીવાડી યોજના હેઠળ ડ્રોનથી છટકાવ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને ડ્રોન થી જંતુનાશક દવાનો છટકાવ ખર્ચના 90 ટકા સહાય આપવામાં આવશે.ખેડૂત મિત્રો આ યોજનાનો લાભ લેવા માંગતા હોય તેમણે મર્યાદિત સમયમાં Ikhedut Portal પર જઈને ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
ડ્રોન થી જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ યોજનામાં મળવાપાત્ર સહાય

ખર્ચના ૯૦% અથવા વધુમાં વધુ રૂ.૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે રકમ પ્રતિ એકર, પ્રતિ છંટકાવ મળવાપાત્ર થશે.

ખાતાદીઠ નાણાંકીય વર્ષમાં વધુમાં વધુ કુલ પાંચ એકર અને વધુમાં વધુ પાંચ છંટકાવની મર્યાદામાં સહાય મળવાપાત્ર થશે.

ખેડૂતોનાં દવાનો છંટકાવ ના કામમાં સમય બચાવ થશે.

ડ્રોનથી પાક પર નજર રહેશે. અને જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ પણ કરશે.
ડ્રોન થી જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ માટે ની અગત્યની તારીખો

ફોર્મ શરૂ થવાની તારીખ: 28/07/2022

ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ: 26/08/2022

ડ્રોન થી જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ માટે ના ડોક્યુમેન્‍ટ

Ikhedut Portal પર ચાલતી ડ્રોન થી જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ માટે સહાય યોજના નો લાભ લેવા માટે Online Arji કરવાની હોય છે. જેના માટે નીચે મુજબના ખેડૂત લાભાર્થી પાસે ડોક્યુમેન્‍ટ હોવા જોઈએ.
આધાર કાર્ડ

બેંકની પાસબુક

➤7/12 અને 8-અ ના દાખલા

રેશન કાર્ડ

મોબાઈલ નંબર

ડ્રોન થી જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ ની અરજી કયા કરવાની રહેશે.
અહીં ક્લિક કરો
અહીં ક્લિક કરો
Home અહીં ક્લિક કરો

તમે જાતે ઘર બેઠા મોબાઇલ ફોનની મદદથી ઓનલાઇન અરજી કરી શકશો. અથવા ગ્રામ પંચાયત ઓફીસે જઈને VCE મારફત પણ અરજી કરી શકો છો. અરજી પ્રિન્ટ ગ્રામ સેવકને આપી દેવાની રહેશે.