7/12 ના ઉતારાની નકલ ઓનલાઈન મેળવો | Anyror Gujarat 7/12 Online

7/12 ના ઉતારાની નકલ ઓનલાઈન મેળવો | Anyror Gujarat 7/12 Online | 7/12 Utara Online | Urban/Rural Area Land Records | Gujarat Bhulekh Naksha Online |

Anyror Gujarat 7/12 Online Check Gujarat Land Records 7/12 (Satbara Utara) Online
ગુજરાત સરકારે આપી મોટી સગવડ : 7/12, 8-અના ઉતારા હવે ઑનલાઈન તમે જ કાઢી શકશો

ડીજીટલી સાઇન્ડ નકલ AnyRoR અથવા i-ORA પોર્ટલ પરથી મેળવી શકાશે

નકલ પર કયુઆર કોડ (QR Code) ઉપલબ્ધ હશે 
જેથી તેની અધિકૃતતાની ખાત્રી ઓન-લાઇન કોઇપણ વ્યકિત-સંસ્થા કરી શકશે

 

AnyROR is a official website to check land records in Gujarat online, launched by the Revenue Department of Gujarat on E-Dhara.

કઈ લીંકનો ઉપયોગથી નીકળશે ઉતારા

જમીન માટેનુ મહત્વનું રેકર્ડ ગામ નમુના નં.૬, ૭/૧૨, ૮-અ ની અધિકૃત નકલો હાલે જે તાલુકા ઇ-ધરા કેન્દ્રો / ઇ-ગ્રામ્ય કક્ષાએથી ઉપલબ્ધ થાય છે, તે હવે કોઇપણ વ્યકિત ડીજીટલી સાઇન્ડ નકલ ઓન-લાઇન મેળવી શકશે તથા આ નકલ ઉપયોગ માટે અધિકૃત ગણાશે.
આ માટે ભરપાઇ કરવાની થતી નકલ ફી પણ ઓન-લાઇન ભરવાની રહેશે. ડીજીટલી સાઇન્ડ નકલ AnyRoR (https://anyror.gujarat.gov.in) અથવા i-ORA   (https://iora.gujarat.gov.in) પોર્ટલ પરથી મેળવી શકાશે. આ નકલ પર કયુઆર કોડ (QR Code) ઉપલબ્ધ હશે જેથી તેની અધિકૃતતાની ખાત્રી ઓન-લાઇન કોઇપણ વ્યકિત સંસ્થા કરી શકશે.
The full form of AnyROR is ‘Any Records of Rights Anywhere in Gujarat’. You can check Gujarat Land Records 7/12 (Satbara Utara) and 8A at https://anyror.gujarat.gov.in/. You can also obtain ROR, land record certificate (Jantri), etc. from the website.

આ સાથે ઘણી વખત તમે તામ્રી જમીનના 7/12 નો ઉતારો કઢાવવા માટે પણ ઘણી બધી મહેનત કરી હશે. આ સાથે એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, 7/12 હેઠળ
ગુજરાત રાજ્ય સરકાર 225 તાલુકો અને 26 જિલ્લાઓના જમીન રેકોર્ડ પ્રદાન કરી રહી છે. કોઈપણ આરઆર પોર્ટલ એ ગુજરાતના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા શરૂ કરાયેલ એક સત્તાવાર વેબસાઇટ છે. તો ખાસ જાણીલો 
૭/૧ર એટલે કે રેકર્ડ માટે નકકી કરેલા કુલ ૧૮ પત્રકો પૈકી પત્રક નં. ૭ અને પત્રક નં. ૧ર એમ બે પત્રકોને સંકલિત કરીને બનાવવામાં આવેલ એક પત્રક તેને ૭/૧ર કહે છે.

ગ્રામ્ય જમીનનો રેકર્ડ

➤7/12 ઉતારા : અહીંયા ક્લિક કરો

➤8-અ ઉતારા : અહીંયા ક્લિક કરો
શહેરી જમીનનો રેકર્ડ

➤7/12 ઉતારા : અહીંયા ક્લિક કરો

➤8-અ ઉતારા : અહીંયા ક્લિક કરો

જમીનના નકશા માટેની એપ લેવા ક્લિક કરો

ગામના નકશાઓ જોવા ક્લિક કરો

AnyROR Anywhere portal is used for digitizing all land records in Gujarat.
The objective of this portal is to help citizens of Gujarat to fetch land information such as landowner details, land area, and type, etc. AnyROR website also aims at maintaining transparency and protects the rights of the landowner. This portal not only helps the user to access land records online but also update crop loan details or subsidies or getting an electrical connection as and when it is required.

So if you want to view Gujarat land records 7/12 Satbara Utara or 8A information, follow the steps given below to check AnyROR Gujarat 7/12 land records online.

AnyROR: How to Check Gujarat Land Records 7/12 Online

anyror-gujarat

Out of the 3 options provided – Land Record Rural, Land Record Urban and Property Search, select one as per your search criteria

You will be redirected to the next page that provides a drop-down with options such as-

  • Old Scanned Vf-7/12 Details
  • Know Khata By Owner Name
  • 135-D Notice For Mutation
  • Old Scanned Vf-6 Entry Details
  • Entry List By Month-Year
  • Vf-7 Survey No Details
  • Vf-8a Khata Details
  • Vf-6 Entry Details
  • New Survey No From
  • Old For Promulgated Village
  • Integrated Survey No Details
  • Revenue Case Details

Select one option as per your search criteria and fill all the required details

gujarat-land-record

Click on Record Details to get the necessary information

Benefits of AnyROR Anywhere Gujarat

Protects ownership rights of the land

Bank loans are easily available   

In case of land disputes and litigations acts as an important document in determining the ownership

Is a vital document while selling the land and this helps the buyer to cross-check land details

The application is free of cost and consumes less time to check records

Types of land records in Gujarat

The portal provides government verified forms to maintain and updated land records online. The types of land records are-

VF 6 (Village Form 6) – The day to day changes in land record is maintained by the Village Accountant or Talati is obtained by VF 6

VF 7 (Village Form 7) – It is also known as 7/12 or Satbara Utara. The survey number is obtained from VF 7.

VF 8A (Village Form 8A) – It provides khata details

135 D – It is a Notice to Mutation. When a person applies for mutation, the Village Accountant issues 135D.

AnyROR FAQs

What is ROR in land records?
ROR (Record of Right) is a document that contains all the information related to the land. It also provides a history of landholders. This document is maintained by the revenue department of Gujarat.

What is 7/12?
7/12 is a document that contains information such as survey number, landowner and cultivator details, cultivation type, and area of the land. It also gives details about the loan amount given by the government and to whom the amount is paid.