જાણો એગ્રીબોન્ડ ઓલ ઈન વન નો ઉપયોગ કરેલ ગુજરાતના ખેડૂતોનો સાચો અને સચોટ અભિપ્રાય…

આપ સૌ જાણો છો કે ઓછા ખર્ચે વધુ ઉત્પાદનમાં અસરકારક એગ્રીબોન્ડ ઓલ ઈન વન એ વાવણી થી કાપણી સુધી કોઈપણ પાકમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા, મૂળનો વિકાસ, છોડની વૃદ્ધિ, ફુલ-ફળ અને ઉત્પાદન વધારવા માટે ખાસ જરુરી છે.

ખેડૂત મિત્રોનો અભિપ્રાય જોવા માટે  અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

close