ફક્ત 2 મિનિટમાં આધાર કાર્ડમાં સુધારો કરો : Aadhar Card Update Online

ફક્ત 2 મિનિટમાં આધાર કાર્ડમાં સુધારો કરો, Aadhar Card Update Online :- આધાર કાર્ડ હવે આપણી દૈનિક જરુરીઆત થઇ ગઇ છે, હવે આમ વ્યકિત માટે આધાર આપની બેસીક ડોક્યુંમેન્ટ માટે ઉપયોગી છે તો મિત્રો આપણે હવે જોઇએ કે એમાં કોઇ ભુલ હોય તો સુધારા કઇ રીતે કરવા એ જાણીએ.

આધાર કાર્ડમાં હવે ઓનલાઈન આટલા સુધારા કરી સકો જેમા સરનામું બદલો, આધાર કાર્ડની ભાષા બદલો, આધાર કાર્ડમાં નામ સુધારો કરો, આધાર કાર્ડમાં જન્મ તારીખ બદલો, આધાર કાર્ડમાં જાતિ બદલો. આ 5 સુધારા તમે મોબાઈલ દ્વારા ઘરબેઠા કરી શકો છો.

આધાર કાર્ડ માં આ 5 સુધારાઓ તમે ઘરબેઠા મોબાઈલમાંથી જ કરી શકશો

આધાર કાર્ડમાં નામ સુધારો
આધાર કાર્ડમાં સરનામું બદલો
આધાર કાર્ડમાં જન્મ તારીખ સુધારો
આધાર કાર્ડમાં જાતિ સુધારો
આધાર કાર્ડમાં ભાષા સુધારો

આધારકાર્ડ સુધારવા વધારા કરવા માટે

આધાર કાર્ડ માં  સુધારા કરવા માટે નીચે આપેલી સતાવાર વેબ સાઇટ ની મુલાકાત લઇ ને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો અને સુધારા કરી સકો છો.

આધાર કાર્ડ સુધારો કરવા અહી ક્લિક કરો
આધાર કાર્ડ પર લોન લેવા  અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

close